TEKNİKERLERİN HAKLI MÜCADELESİNDE İLK SONUÇ

TEKNİKERLERİN HAKLI MÜCADELESİNDE İLK SONUÇ

DANAIŞTAY DAVA DAİRELERİ ÜST KURULU TMMOB’NİN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİNİ REDDETTİ

Federasyonumuzca 13.11.2020 tarihinde başlatılan, mesleki kitlemizin şantiye şefliği yapmaları konulu hukuki mücadelemiz ile ilgili gelinen nokta, Yönetim Kurulumuz ve Avukatımız tarafından değerlendirilmiş olup, sizlere sürecin özeti  ve yeni oluşan fiili durum hakkında tüm meslektaşlarımızı bilgilendirmek istedik.

 

Danıştay 6.Daire Başkanlığı’nın 2019/13675 E. sayılı dosyadan TMMOB tarafından Bakanlığa karşı açılan “Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik’in bazı maddelerinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve neticede iptali” talepli davada tekniker ve teknik öğretmenlerin şantiye şefliği yapmasının engellenmesi amaçlanmıştır. Dava halen derdesttir yani son karar verilmemiştir.

 

Ancak davanın başında yürütmenin durdurulması talebi hakkında Mahkemece yapılan değerlendirmede, talep edilen diğer maddeler hakkında yürütmenin durdurulması talebi reddedilmiş ancak 7.madde 9.fıkrası yönünden 11.03.2020 tarihinde yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş idi. Bu 7 madde 9.fıkrasının yürütmesinin durdurulması, tekniker ve teknik öğretmenlerin sınırlı da olsa şantiye şefliği görevi üstlenmesini engeller mahiyette olduğundan, karar tarihinden buyana teknikerlerin şantiye şefliği yapabilmesi mümkün olamamaktadır.

 

Çünkü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da teşkilatına göndermiş olduğu genelge ile Danıştayın vermis olduğu bu yürütmenin durdurulması kararını duyurmuş ve Teknikerlerin şantiye şefliği yapamayacakları yönünde uygulama yapılmasını sağlamıştır.

 

Gelişen bu durum karşısında Tekniker Dernekleri Federasyonu olarak; yasalarla tanınan ancak mahkemenin yönetmelik maddesinin yürütmesini durdurması ile uygulanamayan Şantiye Şefliği hakkımıza yeniden kavuşabilmek bakımından hukuki mücadeleye katılmak gereği doğduğundan, süren davada davalı idare yanında ve 13.11.2020 tarihinde davaya katılma talebinde bulunduk. Bu talebimiz ile aynı zamanda yönetmelik 7.madde 9.fıkrasının yürütmesinin durdurulması kararına gerekçelerimizi sunarak itiraz ettik ve kaldırılmasını talep ettik. Davalı olan idare de aynı şekilde itirazda bulundu.

 

Bunun yanında davacı olan TMMOB da ayrıca itirazda bulunarak, yönetmeliğin iptalini talep ettiği gibi diğer maddelerinin de yürütmesinin durdurulmasını talebinde bulundu..

 

Her iki tarafın da itirazlarını değerlendiren Danıştay Dava Daireleri Üst Kurulu, 11.03.2021 tarih ve 2020/606 YD itiraz nolu kararı ile davacı TMMOB itirazları reddedilmiş ve davalı tarafın itirazları kabul edilerek yürütmenin durdrulması kararı kaldırılmıştır.

 

Bu kararın gerekçesi özetle, “Tekniker ve teknik öğretmenlerin şantiye şefliği yapabileceği, bunların büyük oranda basit nitelikli yapılar olduğu ….. 3.sınıf yapılardan kamu kurumlarınca yaptırılan resmi binalar, spor tesisi, okul, emniyet vb. yapılar da kapsamdışında tutulduğuna göre bu kişiler şantiye şefliği yapabilir, yönetmelik 7/9 hukuka uygundur.” şeklinde yazılmıştır.

 

Bu hali ile tüm teknikerler adına olan haklı mücadelede yer alarak bu aşamada olumlu sonuç almanın mutluluğunu yaşamaktayız ancak davanın esası hakkında henüz bir karar verilmediğini de bildirmek isteriz. Hukuki mücadelemiz nihai karara kadar sürecektir.

 

İlgili Kurum olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü 11.06.2021 tarih ve 109808I sayılı yazısı ile bahse konu karar icaplarının yerine getirilmesini teminen tüm Kaymakamlıklar ve ruhsat düzenleyen idareler bilgilendirmiş, teknikerlerin şantiye şefliği görevini üstlenmeleri yeniden mümkün hale gelmiştir.

 

Saygılarımızla

Tekniker Dernekleri Federasyonu

Yönetim Kurulu

Bunları da ilginizi çekebilir