Ankara Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Destek Programı

Derneğimiz Yönetim Kurulu ve Genel Başkanımız İsmail ÖZKAR beyin talimatları ile Genel Başkan Yardımcımız Sn. Mehmet GÜNER başkanlığında oluşturulan çalışma gurubu ile Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Murat ARI hocamızın büyük destekleri ve ekmeleri ile hazırlanan çalışmamız Ankara Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Destek Programı (DFD) 2010 Yılı Başvuru Rehberi’nde belirlenen usullere uygun olarak Ajansa sunulmuştur.

Ankara kalkınma Ajansına sunduğumuz proje genel hatları ile şöyledir. ;Admin_04072012232956

Projenin Genel Amaçları:

Projemizin genel amacı bölgesel gelişme planları ve programları kapsamında yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmaları yapmaktır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de stratejik öneme sahip telekomünikasyon sektöründe Telekomünikasyon Teknikerleri İçin EQF-LLL 5. Seviye Tanımlarının Yapılması sektörün nitelikli elemanlarının yetiştirilmesinde kılavuz niteliğinde olacaktır.

Projenin Özel Amaçları:

Dünya bilgi tabanlı bir ekonomiye gitmektedir. Küreselleşen ekonominin temel sorunu hızlı değişen ortamda rekabet edebilme ve uyumdur. Uluslararası rekabet, Uluslararası geçerlilikle mümkündür. EQF-LLL 5. seviye Teknikerler için bu çerçevedeki Avrupa tanımlamaları içermektedir. Teklif edilen projede birincil amaç, 5. seviye tanımlarını
Telekomünikasyon Teknikerleri açısından yapmaktır.
Küreselleşme ve bilişim teknolojilerindeki hızlı değişim yeni bir insan merkezli kalkınma modelini gerekli kılmaktadır. Bireyin aldığı eğitim yeterliliğe dayalı olmalı ve ölçülebilir seviye belirleyicileri ile tanımlanmalıdır. Teklif edilen projedeki ikinci amaç, yapılan 5. seviye tanımlarının ölçülebilir seviye belirleyicilerini
Telekomünikasyon Teknikerleri açısından yapmaktır.Admin_04072012233029

Öğretim süreçlerinin değil çağın gereği öğrenim çıktılarının esas alınmasını sağlamak.
Telekomünikasyon Teknikerleri açısından ulusal ve uluslararası hareketliliğin artırılmasına katkı sağlamak.
Rekabet edebilmenin kritik başarı faktörü Yükseköğretimde verimli, esnek ve nitelikli bir iş gücünün yetiştirilebilmesidir. Teklif edilen projenin genel amacı hem Yükseköğretim ve hem de sektör açısından bölgedeki insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesine ve yönlendirilmesine katkı sağlamaktır.

Bilgininin ve teknolojinin hızlı değişimine bütün sistem içerisinde uyum sağlanmasına katkıda bulunmak.
İnsan kaynaklarının yetiştirilmesi için Türkiye koşullarına uygun ancak biri biri ile ve öğrenim çıktılarına dayalı ulusal yeterlilikler çerçevesi ile uyumlu seviye tanımlarını oluşturmak.

Beklenen Sonuçlar:

Yaşam Boyu Öğrenim için Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (European Qualifications Framework for Lifelong Learning, “EQF-LLL”), bireyin öğrenim çıktılarının değerlendirilip, bir sonraki düzeye devamını sağlayacak olan; örgün (formal), yaygın (nonformal) ve resmi olmayan (informal) her türlü yükseköğretim, mesleki eğitim, çıraklık eğitimi ve diğer dereceleri içine alacak biçimde tasarlanmış çerçevedir.

Bu günlerde, referans olarak EQF-LLL alınarak, Türkiye için Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinin hazırlanmaya çalışılmaktadır. Teklif edilen proje ile Telekomünikasyon Teknikerleri için;

Saydam bir yükseköğretim sisteminin ve sistem içinde tanımlanan derecelerin temel yapı taşları olan Öğrenim Çıktıları (learning outcomes) belirlenecektir.
Seviye tanımlayıcılarının yol göstericiliğinde, 5. seviye için öğrenim süreci tanımlanacaktır.

Devam eden süreçte öğrencinin; Ne bileceğini, Ne kavrayabileceğini, Ve ne yapabileceğini ifade eden;

Bilgi (Knowledge)/Kavrama (Understanding)
Bilgiyi Kullanma Becerileri (Cognitive Skills)/
Entelektüel Beceriler (Intelectual Skills)
Özel Alanlarla ilgili Beceriler (Subject Specific Skills)
Anahtar (Key)/ Aktarılabilir (Transferable) Beceriler
Yetkinlikler (Competences) tanımlanacaktır.
Elde edilen sonuçların bu alanda yapılacak bölgesel ve ulusal çalışmalara da ışık tutacağı düşünülmektedir.

Günümüzde, rekabette üstünlük ürün ve hizmet kalitesi ile belirlenmektedir. Rekabet edebilmenin kritik başarı faktörü Yükseköğretimde verimli, esnek ve nitelikli bir iş gücünün yetiştirilebilmesidir. Uluslararası rekabet, Uluslararası geçerlilikle mümkündür. EQF-LLL 5. seviye Teknikerler için bu çerçevedeki Avrupa tanımlamaları içermektedir. Teklif edilen projede temel amaç, 5. seviye tanımlarını ve ölçülebilir seviye belirleyicilerini Telekomünikasyon Teknikerleri açısından yaparak hem yükseköğretim ve hem de sektör açısından bölgedeki insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesine ve yönlendirilmesine katkı sağlaması yönü ile etkileri uzun süreli olacak bir çalışmadır.

Söz konusu 8/11/2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile DPT Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Kalkınma Ajansları Destek Yönetimi Kılavuzunda belirtilen kurallar çerçevesinde hazırladığımız doya ilgili Ajans nezdinde değerlendirme komisyonu tarafından incelenerek, değerlendirmeye alınmıştır.

Genel Başkan Yardımcımız Sn. Mehmet GÜNER başkanlığında oluşturulan çalışma gurubu, anılan çalışmalara ilave olarak 2011 yılı içerisinde Kalkınma Ajansına sunulmak üzere 4 adet çalışma tamamlanma aşamasına getirmiş olup;hazırlanana diğer projeler Ankara Kalkınma Ajanının Programı dahilinde kuruma sunulacaktır.

Üyelerimize saygı ile duyurulur.

TTD Yönetim kurulu adına
İsmail ÖZKAR
Genel BAŞKAN

 

Bunları da ilginizi çekebilir